Viešbutis Venezia Canal Grande

| Viešbutis Venezia Canal Grande šalia Piazza San Marco, kurio kambariai su vaizdu į Venecijos Canal Grande


Venice hotels

Parsisiųskite žemėlapį PDF formate

Jei neturite „Acrobat Reader“ programos,
spragtelėkite čia.

KAIP PAS MUS ATVYKTI

Lëktuvu

Iš Venecijos „Marco Polo“ oro uosto
'Marco Polo'

Privaèiais vandens taksi (pakankamai brangu): išvykimas iš išorinës terminalo „Atvykimas“ pusës ir perono priešais viešbutá. Patariama vairuotojo klausti kelionës kainos prieš ásëdant. Marštutiniu autobusu (pigiau) iki Piazzale Roma, galutinës autobusø stotelës ir po to garlaiviu, 2 numeris, išvyksta kas 10 minuèiø, iki Rialto tilto stotelës, 20 metrø atstumu nuo viešbuèio.
Kaip alternatyva galite pasinaudoti „Alilaguna“ (oranžinė linija) paslaugomis, kuria iš oro uosto atvyksite į vietą, esančią vos keli metrai nuo viešbučio (kelionė truks maždaug 1 valandą).

Iš Treviso „Canova“ oro uosto
'Canova'

Sëskite á maršrutiná autobusà ATVO vykstantá á Venecijà – Piazzale Roma. Po to tæskite kelionæ garlaiviu ACTV, 2 linija iki Rialto / San Marco ir išlipkite stotelëje Rialto. Atvykote, viešbutis Rialto yra u 20 metrø nuo pontono.

Traukiniu

Iš geleþinkelio stoties Santa Lucia, iš galutinës autobusø stotelës Piazzale Roma arba iš automobiliø stovëjimo aikštelës Tronchetto

Privaèiais vandens taksi tiesiogiai iki viešbuèio (brangu) Garlaiviu (2 linija): išvyksta kas 10 minuèiø, iki Rialto tilto stotelës, esanèios 20 metrø nuo viešbuèio.

Vieta

Istorinëje, meninëje ir komercinëje Venecijos širdyje, viešbutis Rialto uþima unikalià ir pavydëtinà padëtá, jis nukreiptas á Canal Grande, visiškai prieš Rialto tiltà, vienoje iš graþiausiø ir nuostabiausiø miesto vietø.

Venice hotel

Uþ 5 minuèiø kelio pësèiomis nuo viešbuèio pasiekiama nuostabioji San Marko aikštë, vaikštinëjant išilgai Mercerie gatveliø, skirtø prekybai, kur viena šalia kitos susispietusios menininkø parduotuvëlës (Murano stiklas, Burano mezginukai ir pan.) ir tarptautiniø prakyþenkliø parduotuvës („Gucci“, „Prada“, „Cartier“, „Louis Vuitton“ ir pan.). Vos uþ keliø minuèiø, perëjus tiltà, patenkama á vaizdingàjá Rialto turgø, kuriame prekiaujama vaisiais ir darþovëmis ir ásikûræs istorinis þuvø turgus.

20 metrø nuo viešbuèio sustoja garlaiviai, kurie per 10 minuèiø nugabens jus á Accademia galerija ir á Peggy Guggenhaim Collection (paveikslø galerijose saugomi antikiniai ir šiuolaikiniai šedevrai), o taip pat prie pagrindiniø Venecijos muziejø ir paminklø.

Venice hotels

RIALTO

„Rialto“ viešbutis gavo pavadinima nuo Rialto (rivo alto – viršutiniojo kranto), kuris visuomet buvo komercinë Venecijos širdis, nes ši Venecijos vieta buvo kiek aukšèiau uþ kitas. Tiltas, toks koks jis yra dabar, buvo pastatytas XVI-ame amþiuje ant 12 000 mediniø atramø; ant tilto yra dvi eilës krautuvëliø, viso – 24. Kairëje pusëje, tilto papëdëje, yra XVI-ojo amþiaus pastatas – Savi rûmai (asmenys, rinkæ mokesèius). Dešinëje yra kitas puikus XVI-ojo amþiaus renensanso stiliaus pastatas: „Camerlenghi rûmai“, mûsø šiø dienø Finansø ministerijos atitikmuo.

CANAL GRANDE

Canal Grande kanalas, visuomet pilnas gyvybës ir puikus, be to, ilgiausias, plaèiausias ir giliausias mieste, yra pagrindinë Venecijos arterija, pirmoji vieta, kur atvyksta didþioji dalis turistø. Jo ilgis 4 km, plotis 30–70 metrø, o gylis – 5 metrai. Visais laikais Canal Grande buvo Venecijos simbolis ir ant jo vingiuotø krantø Venecijos aristokratai, arba „Nobili Homini“, kaip jie buvo ápratæ vadintis, pastatë šimtà marmuro rûmø, kuriø durys, árëmintos 12-ojo amþiaus herbais, buvo nukreiptos á vandená; juos átakojo bizantijos, venecijos, gotikos ar lombardijos stiliai; kai kur pasireiškia visø šiø stiliø mišinys. Kelionë palei Canal Grande yra vienas iš daugiausiai áspûdþiø keliantis ir pripildytas didþiausiø emocijø potyris Venecijoje bet kuriuo paros metu, be to tai yra proga išgyventi pastarøjø amþiø rašytojø patirtas emocijas. Einant iš Piazzale Roma San Marko aikštës kryptimi.

RIALTO TILTAS

Rialto – tai originalus salos, kurioje buvo pastatytas miestas, pavadinimas, ir kurioje buvo ásikûræs komercinis lagûnos gyventojø centras. Iš pradþiø ši kanalo vieta buvo sujungta laivø tiltu, o XIII-ame amþiuje buvo pastatytas medinis tiltas; veliau, kai tiltas ëmë griûti, Respublika organizavo konkursà naujam akmeniniam statiniui sukurti. Antonio da Ponte pasiûlë pastatyti vientisà 48 metrø ilgio arkà. Nuo 1592 m., metø kai tiltas buvo pastatytas, jis metë iššûká ir išlaikë to meto skepticizmà ir vis dar stovi, nepaisant papildomo eilëmis išsirikiavusiø parduotuvëliø svorio.

FONDACO DEI TEDESCHI

„Fondaco dei Tedeschi“, esantis kairëje Rialto pusëje, buvo paverstas pašto skyriumi, bet prieš kurá laikà buvo ypaè daþnai lankomas komercijos centras Venecijoje. 1505 m. pastatas buvo perstatytas ir papuoštas Giorgione ir Ticiano freskomis, kuriø fragmentus dar galima pamatyti Ca' d'Oro.