Cà Rialto House

Ásikûræ ðalia vieðbuèio „Hotel Rialto“, bet su atskiru áëjimu, Ca’ Rialto House siûlo nuostabius 1 700-øjø Venecijos stiliaus kambarius. Iki maþiausios smulkmenos iðpuoselëtoje þavioje ir atpalaiduojanèioje aplinkoje, kurioje jauèiama autentiðkiausia  Venecijos atmosfera, Jûsø atostogos taps romantiðkos ir nepamirðtamos

Kambariai yra erdvûs, su aukðtomis lubomis, juose yra visi ðiuolaikiðkiausi patogumai – galësite pasirinkti tiek vienvietá, tiek dvivietá ar trivietá numerá; jie yra vos keliø metrø atstumu iki nuostabiojo ponte di Rialto tilto ir Canal Grande, þaviausioje Venecijos zonoje, ið kurios patogu pasiekti pagrindines lankytinas miesto vietas.

Visuose kambariuose yra vonia arba duðas, oro kondicionierius, tiesioginë telefono linija, palydovinis televizorius, minibaras ir plaukø dþiovintuvas

Ruoðiame Jums prabangius Cà Rialto numerius. Atidarymas 2015-ais metais.
Netrukus galësime Jums pasiûlyti tarsi sapnà, kurá matysite atviromis akimis – rezidencijos „Ca’ Rialto“ prabangius numerius, elegantiðkus ir patogius kaip liukso Junior Apartamentai, su moderniu aptarnavimu ir iki smulkiausiø detaliø priþiûrëtomis patalpomis, apsuptus elegantiðkos ir viliojanèios Venecijos aplinkos, ðalia Ponte di Rialto ir Canal Grande.

nozio

Ypatingi pasiūlymai

From 21 August 2016 to 31 August 2016

Honeymoon and Wedding Anniversary in Venice

From 21 August 2016 to 01 September 2016

Best Price Guaranteed with RIALTO promocode| - Rialto Hotel Venice

Prašom susipažinti su išsamiu sąrašu

Patogumai

 • Palydovinë televizija
 • Telefonas
 • Oro kondicionierius (valdomas autonomiðkai)
 • Ðildymas (valdomas autonomiðkai)
 • Minibaras
 • Atskira vonia numeryje
 • Estetinës prieþiûros priemonës
 • Plaukø dþiovintuvas

  OFICIALI KLASIFIKACIJA >

Paslaugos

 • Mokamas belaidis „Wi-fi“ ryðys
 • Bagaþo neðimo paslaugos
 • Seifas
 • Vaikø prieþiûra (uþsakoma papildomai)
 • Skalbyklos paslaugos

Photogallery