وقايع ونيز | رويدادهاي ونيز | اخبار ونيز | نمايشگاه هاي ونيز | کنسرت هاي ونيز | تئأترهاي ونيز | فستيوال ونيز | موزه هاي ونيز | hotels


رویدادهای ونیز و نواحی اطراف: فهرست کامل


از May 24 2014 تا November 02 2014

Palazzo Cini. The Gallery. Masterpieces of Tuscany and Ferrara from the collection of Vittorio Cini

An extraordinary collection of works from Tuscany and Ferrara in the halls of the Cini Foundation, reopened to the public for the occasion. An unmissable event, featuring paintings by Giotto, Botticelli, Piero di Cosimo and many others, belonging to the private collection of Vittorio Cini. Palazzo Cini.

The Gallery. Masterpieces of Tuscany and Ferrara from the collection of Vittorio Cini
24 May - 2 November 2014
Cini Foundation
Venice

Info: info@cini.it

Nozio © 2014

برگشت به نمایه