وقايع ونيز | رويدادهاي ونيز | اخبار ونيز | نمايشگاه هاي ونيز | کنسرت هاي ونيز | تئأترهاي ونيز | فستيوال ونيز | موزه هاي ونيز | hotels


رویدادهای ونیز و نواحی اطراف: جزئیات

از May 08 2015 تا October 10 2015

Emilio Vedova Expo 67

On the occasion of the ...

از May 06 2015 تا November 22 2015

Jenny Holzer. War Paintings

One of America's most vibrant ...

از May 09 2015 تا November 22 2015

56th International Art Exhibition

Arrives at the 56th edition ...

از May 09 2015 تا November 22 2015

Frontiers Reimagined

At Palazzo Grimani, an extraordinary ...

از May 09 2015 تا November 22 2015

Glasstress 2015 Gotika

A project shared with St. ...

از May 22 2015 تا November 22 2015

Ana Tzarev Celebration Of Life

One of Europe's most interesting ...

از June 06 2015 تا November 22 2015

The Rape of Venice by Andrea Morucchio

At Palazzo Mocenigo, the installations ...